Den 9 september är det val till Sveriges riksdag. På Riksdagsval.info har vi sammanfattat vad partierna tycker i olika frågor.

Hitta parti


Centerpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår."
– Centerpartiets idéprogram


Kristdemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum."
– Kristdemokraternas principprogram


Liberalerna

Expertbedömning av partiets politik:

"Vi är Sveriges liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. /…/ Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas."
– Liberalernas partiprogram


Miljöpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda."
– Miljöpartiets partiprogram


Moderaterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara. /…/ När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism och konservatism."
– Moderaternas idéprogram


Socialdemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning."
– Socialdemokraternas partiprogram


Sverigedemokraterna

Expertbedömning av partiets politik:

"Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället."
– Sverigedemokraternas principprogram


Vänsterpartiet

Expertbedömning av partiets politik:

"Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. /…/ Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan."
– Vänsterpartiets partiprogram


Övriga partier

Partier som kandiderar till riksdagen 2018, men som inte sitter i riksdagen idag.

Alternativ för Sverige

"Alternativ för Sverige är ett parti som företräder Sverige och det svenska folkets gemensamma intressen. /…/ Det svenska medborgarskapet har förlorat mycket av sin status på grund av de vidlyftiga förmåner som icke-medborgare får i Sverige. /…/ Det svenska medborgarskapet kan endast förtjänas personer som visar att de ingår i den svenska nationella gemenskapen."
– Alternativ för Sveriges webbplats augusti 2018

Djurens parti

"Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människor. Vi står för djurrätt och vill att människor ska låta bli att skada och döda andra djur. Dessutom ska vi aktivt hjälpa djur mer än vi gör idag. Kärnan i vår politik är att åstadkomma stora förbättringar för alla kännande individer – både människor och andra djur."
– Djurens partis partiprogram

Enhet

"Utgångspunkten för Enhet är en vis och kärleksfull energi som är alla människors gemensamma innersta kärna. Det finns många namn på den energin, t ex Gud, kärleken, hjärtat, samvetet, existensen, intuitionen, vårt högre jag, den skapande kraften e t c. Vad vi än kallar den så är det denna energi vi människor kan använda oss av för att förbättra våra liv på alla plan. /…/ Detta skulle kunna kallas ett medvetet andligt perspektiv."
– Dokumentet Enhets grundsyn

Feministiskt initiativ

"Vår feminism är en självständig politisk ideologi. /…/ Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utvecklas till sin fulla potential och bli fullvärdiga deltagare i demokratin, i samspel oberoende av kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap."
– Feministiskt initiativs partiprogram

Piratpartiet

"Vi kämpar för alla människors integritet, både på nätet och utanför. Vi måste själva få avgöra vad av våra privatliv vi vill berätta för andra, och vad vi vill hålla för oss själva. Varken stater eller företag ska därför få spionera på internettrafik och samla uppgifter om oss via nätet. /…/ Kunskap och information ska vara fri att inneha, använda och dela med sig av. Patentsystemet ska därför avskaffas, och annan immaterialrätt reformeras i grunden."
– Piratpartiets webbplats augusti 2018

Medborgerlig Samling

"Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Vi hämtar tankestoff från två stora idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Principer och tankar som härrör ur dessa två traditioner är de som tillsammans bevisligen har skapat den framgångsrika, frihetliga, västerländska samhällsmodellen. Medborgerlig Samling förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet."
– Medborgerlig Samlings idéprogram

SPI Välfärden

"[Vår mission är] ett samhälle utan åldersdiskriminering (åldersrasism), men med ekonomiskt trygga och välmående medborgare. Ett samhälle som ger tillbaka till dem som byggt upp tryggheten, genom sitt arbete."
– SPI:s Facebooksida