Vänsterpartiet om skatt och välfärd

Vad Vänsterpartiet tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet bedöms som väldigt mycket socialistiska (1,2) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle."
– Vänsterpartiets partiprogram


Bidrag och socialförsäkring

"Genom socialförsäkringssystemen garanteras vi alla en trygghet genom hela livet, oavsett plånbok. /…/ Många omfattas inte längre av socialförsäkringssystemen och arbetslösa och sjuka tvingas söka socialtjänstens försörjningsstöd. Så ska det inte vara. /…/ LSS är en frihets- och rättighetsreform som måste värnas och förstärkas. Vi vill se ett statligt huvudmannaskap för LSS för att kunna värna en jämlik hantering över hela landet. /…/ Pensionssystemet dras med stora orättvisor utifrån kön, klass och bakgrund. Det måste förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda på det vis som det nuvarande pensionssystemet gör. Det är dags att riva upp det och ersätta det med ett system som är rättvist. Vi anser att en viktig fråga på kort sikt är att höja garantipensionen."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Det viktigaste är att vi bygger hyresrätter som folk har råd att bo i. Det är helt orealistiskt att tro att treor som kostar 15 000 kronor i månaden är lösningen på den bostadsbrist vi ser idag. Alla partier säger att det behövs fler bostäder, men de vägrar att sätta den press på byggföretag och fastighetsägare som krävs för att få ned hyrorna. Vänsterpartiet vill både se till att alla kommuner där det råder bostadsbrist bygger och att det finns ett statligt byggbolag som kan pressa priserna. Vi kopplar investeringsstöd till hyresnivån."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Ekonomi och företagande

"På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till en växande finanssektor. /…/ Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Jobb och arbetslöshet

"Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. /…/ Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Kultur och fritid

"Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är inte heller främst en exportindustri – den är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Riksteatern och turnerande utställningar ska nå ut i alla hörn av landet. Stora sportevenemang ska sändas i kanaler som alla har tillgång till. De ickekommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vårt mål är att Kulturskolan för barn ska göras kostnadsfri före år 2022. Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken ska utgå från en helt annan logik."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Landsbygd och glesbygd

"Polis, räddningstjänst, kollektivtrafik, vård och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter. Posten ska komma, apoteket ha medicin, bankkontoret ha kontanter och polisen ska ha tid att rycka ut. Bilprovningen och apoteket ska vara statliga för att ha en rimlig spridning över landet. Varje ny statlig myndighet ska läggas utanför storstäderna och fler omlokaliseringar ska göras. Statliga bolag ska ta ansvar för hela Sverige. Det ska vara möjligt för de som arbetar i bristyrken att få studielånen avskrivna om de bor och jobbar i glesbygd. Vänsterpartiets förslag om en grön investeringsbank gynnar landsbygdens gröna näringar. Turismen kan ge större inkomster i framtiden. En grundförutsättning för detta samt för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden över huvud taget är en utbyggd offentlig infrastruktur. Jordbruk, skogsbruk och mineralbrytning ska bedrivas långsiktigt
hållbart."
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Skola och förskola

"Skolan och förskolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Elever ska kunna lita på att de har en skola att komma tillbaka till efter sommarlovet. Skolan blir bättre om lärarna får fokusera på undervisning, istället för på att skapa vinster åt ägarna eller på att locka till sig fler elever. Staten behöver återta ansvaret för skolan från kommunerna, men kommunerna ska avgöra vilka skolor som ska finnas i kommunen och var. "
– Vänsterpartiets valplattform 2018


Vård och omsorg

"Svårt sjuka måste ha kontakt med vårdpersonal som de känner igen. Äldre med flera eller allvarliga hälsoproblem måste ha en sammanhållen vård och omsorg. Ingen ska bollas runt inom vården eller mellan vården och omsorgen. Höjda löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och mer inflytande gör att barnmorskor, undersköterskor och läkare är en betydligt bättre medicin än alla hyrläkare och marknadslösningar i världen."
– Vänsterpartiets valplattform 2018