Sverigedemokraterna om skatt och välfärd

Vad Sverigedemokraterna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bedöms som lite marknadsliberala (5,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög grundläggande välfärdsnivå. Skatteuttaget får dock inte heller utformas på ett sådant sätt att det allvarligt begränsar den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning, undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten eller påtagligt hämmar näringslivets konkurrenskraft."
– Sverigedemokraternas principprogram


Bidrag och socialförsäkring

"Förbättra barnfamiljers ekonomi genom stärkt föräldrapenning och bostadsbidrag, ett nytt engångsbidrag för förstföderskor och ett stärkt underhållstöd som indexeras efter samhällets generella prisökningar. /…/ Förenkla familjers livspussel med en helt avkvoterad föräldraförsäkring, flexibel barnomsorg med bättre tillgång till nattis och dagbarnvårdare och förbättra möjligheten för föräldrar eller anhöriga att vara hemma utanför föräldraförsäkringen /…/ Göra a-kassan obligatorisk och flytta den till försäkringskassan. /…/ Höja bostadstillägget och garantipensionen och slopa pensionärsskatten."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Skapa rörlighet på bostadsmarknaden genom en särskild, avdragsgill sparform för bostadssparande och ett förenklat regelverk för uthyrning av delar av privatbostäder. Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre Avskaffa anvisningslagen och ge bostadsrättsföreningar möjlighet att neka kommuner som medlemmar. Stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i traditionell byggnadsstil på ett hemtrevligt, barnvänligt och tryggt sätt."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Ekonomi och företagande

"Vanor, seder, normer och värderingar har stor inverkan på ekonomin och skiftar från kultur till kultur och från nation till nation. Stora kulturella och befolkningsmässiga förändringar inom en stat påverkar således alla aspekter av ekonomin och förmågan att skapa tillväxt. Det sociala kapitalet är både ekonomins bas och dess smörjmedel. En ansvarsfull ekonomisk politik måste således vara inriktad på att långsiktigt bevara och stärka en hög nivå av socialt kapital."
– Sverigedemokraternas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Avskaffa ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder som Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb och i stället satsa på småföretag genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift och en djuplodad industristrategi."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Kultur och fritid

"Säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-ROT och stärka den statliga kulturarvsfonden. Stärka svenskt friluftsliv, barn- och ungdomsidrotten, idrott och friskvård för äldre och verka för ett nationellt para-sportotek. Införa en svensk kulturkanon i skolundervisningen och verka för en nordisk kulturkanon i de nordiska skolorna. Dra in allt skattefinansierat stöd till antidemokratiska, våldsbejakande och segregerande
trossamfund och föreningar."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Landsbygd och glesbygd

"En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga där, något som aktivt motarbetats av flera regeringar under lång tid. Villkoren för svenska bönder är i många fall svåra, höga skatter på drivmedel och konkurrens från grannländer med lägre ambitioner vad gäller djurvälfärd hotar affärsmässigheten för många lantbruk. Den gemensamma europeiska skogs-, jaktoch viltvårdspolitiken är inte anpassad efter svenska förhållanden och saknar ofta både hänsyn till och förståelse för den som äger och vill bruka svensk skog eller jaga i svenska marker. Äganderätten är av fundamental betydelse, inte minst för skogsägare."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Skola och förskola

"Ge skolan ett statligt huvudmannaskap. Ge lärarna befogenhet att åtgärda ordningsproblem genom jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn och pliktskola för elever som begår allvarliga övergrepp i skolmiljö. Skapa attraktiva karriärvägar med lönelyft för lärare. /…/ Förenkla familjers livspussel med en helt avkvoterad föräldraförsäkring, flexibel barnomsorg med bättre tillgång till nattis och dagbarnvårdare och förbättra möjligheten för föräldrar eller anhöriga att vara hemma utanför föräldraförsäkringen."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Vård och omsorg

"Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Det kan handla om allt från att ge möjlighet till bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, flytta över skötandet av journaldokumentation och annat administrativt arbete på särskilt anställda vårdadministratörer till samordning av lediga vårdplatser över hela landet."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018