Socialdemokraterna om skatt och välfärd

Vad Socialdemokraterna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna bedöms som lite socialistiska (3,5) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Skattesystemets viktigaste uppgift är att finansiera vår välfärd och nödvändiga framtidsinvesteringar. En grundprincip ska vara att de skattemedel som tillförs välfärden också används i välfärden. Skatterna ska vara progressiva och tas ut efter bärkraft och välfärdstjänsterna fördelas efter behov."
– Socialdemokraternas partiprogram


Bidrag och socialförsäkring

"A-kassan ska vara en frivillig försäkring som är gemensamt finansierad. /…/ Socialdemokraterna vill att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs, att föräldraförsäkringen moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer och att föräldraförsäkringen individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. /…/ Socialdemokraterna vill
höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut 80 procent av inkomsten. /…/ Socialdemokraterna vill avskaffa pensionärsskatten helt till 2020, höja pensionen med upp till 600 kr per månad för de som har de lägsta inkomstpensionerna och förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med allra mest utsatt ekonomi."
– Socialdemokraterna webbplats juli 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Socialdemokraterna vill [att] vi ska fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vårt mål är att det byggs minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Konkreta åtgärder för äldre i form av möjligheter till ökad rörlighet, tillgänglighet och trygghetsboende. Kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation. Vi säger nej till marknadshyror."
– Socialdemokraterna webbplats juli 2018


Ekonomi och företagande

"Socialdemokraterna vill öka investeringarna i välfärden med minst 20 miljarder nästa mandaperiod. /…/ [S vill] att det finanspolitiska ramverket med mål för den offentliga sektorns sparande och utgiftstak ska förstärkas i enlighet med den breda blocköverskridande överenskommelse som finns på området."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Socialdemokraterna vill göra stora satsningar på kompetensutveckling. Skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat. Göra det möjligt att nyanställa 14 000 i vården de kommande fyra åren."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


Kultur och fritid

"Socialdemokraterna vill utveckla kulturlivet i hela landet, utveckla kultursamverkansmodellen, utöka fri entré till regionala museer, utveckla konstnärernas villkor och utveckla kultur- och musikskolan. /…/ Socialdemokraterna vill att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta [i idrottsaktiviteter]. Att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor. Att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan/på fritids. Att idrott för unga bygger på lek och gemenskap, inte 'toppning'."
– Socialdemokraterna webbplats juli 2018


Landsbygd och glesbygd

"Socialdemokraterna vill stimulera regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige, utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion, se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden och förstärka statliga närvaron regionalt."
– Socialdemokraterna webbplats juli 2018


Skola och förskola

"Socialdemokraterna vill anställa mer personal och fler lärare. Stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor. Anställa fler specialpedagoger och stärka elevhälsan. /…/ Socialdemokraterna vill fortsätta minska barngrupperna [i förskolan] och införa ett maxtak för barngruppernas storlek."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Socialdemokraterna vill [att det ska finnas] 14 000 fler anställda i vården till 2022. Vi ger ett arbetsmiljölöfte för Sveriges välfärd. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställningar."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018