Moderaterna om skatt och välfärd

Vad Moderaterna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Moderaterna

Moderaterna bedöms som mycket marknadsliberala (8,4) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara."
– Moderaternas idéprogram


Bidrag och socialförsäkring

"Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Full tillgång till svenska bidrag och ersättningar bör enbart kunna uppnås genom eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i Sverige. Tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Öka rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttskatterna behöver ses över. I ett första steg vill vi permanent ta bort taket för uppskov efter försäljning av bostad och sänka uppskovsräntan. /…/ Det behöver bli enklare att hyra ut i andra hand. /…/ Sänk kostnaderna för att bygga. Vi prioriterar en snabbare plan- och byggprocess, färre överklaganden, regelförenklingar, lägre produktionskostnader och slopat detaljplanekrav. /…/ Minskade och bättre definierade riksintressen. Bostadsbyggandet bör dessutom upphöjas till ett riksintresse i sig. Nya bullerregler för att frigöra mer byggbar mark och underlätta för ökad nybyggnation. Reformera strandskyddet i grunden."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Ekonomi och företagande

"För att ha råd med välfärden behöver bidragskostnaderna minska. Vi gör den största satsningen på rättsväsendet på 20 år och vi tillför betydande resurser till försvaret. Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är att behålla överskottsmålet. /…/ Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna."
– Moderaternas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Sänkt skatt för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster. Inför inträdesjobb, en ny lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa. Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Fler enkla jobb genom tredubblat RUT-avdrag."
– Moderaternas webbplats juni 2018


Kultur och fritid

"Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas. /…/ En majoritet av de professionella kulturarbetarna är egna företagare. För att fler kulturskapare skall kunna leva på sin konst behöver vi minska administrationen för egenföretagande och sänka skatter. Vi vill också utbilda fler konstnärer och konststuderande i entreprenörskap och även skapa arbetsstipendier till vissa teater-, dans- och musikändamål samt bild- och formområdet. /…/ Bygg ut Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan. Skapande skola når barn och unga i den skolmiljö där alla barn befinner sig dagligen."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Landsbygd och glesbygd

"Vi vill stärka företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag. Vi moderater kommer inte att gå med på några försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag. Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att bygga nära vatten. Vi vill därför reformera strandskyddet i grunden. Vi vill tillsätta en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna.Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Skola och förskola

"Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Inför obligatorisk läxhjälp, genom en skyldighet att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9. Lovskola i fyra veckor i årskurs 6-9 för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål. Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd."
– Moderaternas webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Vi satsar tre miljarder kronor på att korta vårdköerna. Av dessa tre miljarder öronmärks 500 miljoner kronor för att korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa. En nära tillgänglig sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre personer som är multisjuka och kroniker. Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. För detta satsar Moderaterna en miljard kronor."
– Moderaternas webbplats juni 2018