Kristdemokraterna om skatt och välfärd

Vad Kristdemokraterna tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bedöms som mycket marknadsliberala (7,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Syftet med skatter är att finansiera offentliga utgifter, styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning samt mildra inkomstspridningen. Samtidigt riskerar skatter att försämra ekonomins funktionssätt och leda till ett osunt ekonomiskt beteende. Strävan måste därför vara att skattesystemet är transparent och etiskt legitimt. Det bör också utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande."
– Kristdemokraternas principprogram


Bidrag och socialförsäkring

"För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill Kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn. /…/ För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi att premiepensionen automatiskt delas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Vi slopar samtidigt avgiften som finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar genom flera barnrättsår i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. /…/ Med inspiration från egnahemsbostäderna vill vi att folk med vanliga inkomster ska kunna bygga hem med hjälp av startlån, bosparande och förändrade regler för tomträtter. /…/ Med regelförenklingar och bättre planprocess kan bostadsproduktionen öka."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Ekonomi och företagande

"Slopa pensionärsskatten. Inför jobbskatteavdrag för föräldrar. Återinför gåvoskatteavdraget. Synliggör skattetrycket. Stärk det juridiska skyddet för företagare."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


Jobb och arbetslöshet

"Vi [vill] införa den nya anställningsformen Inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen ska uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Skattelättnad för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år eller för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Jobbskatteavdrag och sänkt löneskatt för äldre. Återföra takbeloppet för RUT-avdraget till ursprungsnivån på 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet. "
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


Kultur och fritid

"Kristdemokraterna vill återinföra [fritidspeng] för att stärka möjligheten för barn i dessa familjer att få en aktiv fritid. /…/ [Inför] gåvoavdrag till ideella föreningar. /…/ Vi vill… att fler [kulturarbetare] får grundläggande kunskap i entreprenörskap. De exemplen som finns på samarbete mellan konstutbildningar och näringsliv har hittills visat sig framgångsrika och är en viktig byggsten för att nå ut med det konstnärliga skapandet."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Landsbygd och glesbygd

"Vi vill att jordbruket ska kunna förse hela Sverige med livsmedel. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad alldeles för låg. Vi vill ge bönderna minskat regelkrångel och bättre ekonomiska förutsättningar. Det ökar också det svenska jordbrukets konkurrenskraft."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Skola och förskola

"Kristdemokraterna vill att betygen i högre grad ska avspegla resultaten i de nationella proven. Betyg ska ges första gången i årskurs 6. Barngrupperna i förskolan måste minska. Kommunerna ska vara skyldiga att tillhandhålla familjedaghem för de föräldrar som önskar det. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


Vård och omsorg

"Statligt ansvar för sjukhusvården. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger och kunna göra mer saker. Vi vill införa så kallade vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal från de arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver en lång vårdutbildning. Vi vill kapa vårdköerna genom att bland annat återinföra den kömiljard som vänsterregeringen avskaffade. Vi vill skärpa vårdgarantin. Vi vill… införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi vill dessutom införa en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018