Centerpartiet om skatt och välfärd

Vad Centerpartiet tycker om skatt och välfärd. Frågor som sjukvård, skola och jobb.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Centerpartiet

Centerpartiet bedöms som mycket marknadsliberala (7,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

"Beskattning är vårt sätt att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, därför bör skattemedel användas sparsamt så att de bidrar till att stärka människors livsmöjligheter och egenmakt."
– Centerpartiets idéprogram


Bidrag och socialförsäkring

"Det är nu dags att få människor som står utanför, inte minst många nyanlända, att gå från bidrag in i arbete. /…/ Det ska… alltid löna sig att gå från bidrag, i synnerhet försörjningsstöd, till jobb."
– Centerpartiets valplattform 2018


Bostäder och bostadsmarknad

"Alltför omfattande regleringar av byggande och uthyrning har gjort det dyrt att skaffa bostad. En snabb uppgång av svenskarnas skuldsättning, underblåst av skenande bopriser i storstäderna, har ökat på obalanserna och riskerna i ekonomin. Men på andra platser i Sverige byggs det inte alls, trots bostadsbrist. En rad regler hindrar byggandet i attraktiva områden på landsbygden, vilket i sin tur hämmar utvecklingen utanför städerna. För att skapa fler platser för attraktiva bostäder krävs bland annat mer byggbar mark, att antalet riksintressen minskas och att strandskyddsreglerna reformeras."
– Centerpartiets valplattform 2018


Ekonomi och företagande

"Det behövs en ny stor skattereform som minskar skatten på arbete, med mer transparenta skatter, ett lägre skattetryck och att skifta skattebördan från arbete till skatt på konsumtion och miljöutsläpp."
– Centerpartiets valplattform 2018


Jobb och arbetslöshet

"Det måste vara möjligt att börja på arbetsmarknaden till en något lägre lön och lära på jobbet, skattekilarna för att anställa måste sänkas, den ineffektiva Arbetsförmedlingen göras om i grunden och arbetsmarknadsåtgärderna bantas och fokuseras."
– Centerpartiets valplattform 2018


Kultur och fritid

"Centerpartiet vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet. Fri press ska finnas båda nationellt och lokalt. Alla ska ha nära till ett brett idrottsliv med både etablerade och nya sporter."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Landsbygd och glesbygd

"Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller innerstaden ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. /…/ Om alla delar av landet ska kunna växa, krävs bättre förutsättningar för framför allt jobb och företagande, men även bostäder, offentlig och kommersiell service, och fungerande vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, cykelvägar och bredband. Detta hindras idag i stor utsträckning av regler, lagar och skatter."
– Centerpartiets valplattform 2018


Skola och förskola

"Otrygghet drabbar barnen i deras skolmiljö. /…/ Centerpartiet vill ta krafttag mot mobbingen, blanda annat genom att skärpa möjligheten att omgående flytta elever som allvarligt stör studieron eller tryggheten för övriga elever. Vi vill också säkerställa rättigheten att byta klass eller skola för elever som blivit trakasserade."
– Centerpartiets valplattform 2018


Vård och omsorg

"Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. I dag är skillnaderna i tillgång till sjukvården allt för stora, bland annat avseende kötiderna för att få sjukvård. Grunden för en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet är en väl utbyggd primärvård. Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvård leder till större regionala och sociala klyftor, där bostadsort avgör vilken vård man får. Därför måste primärvården utvecklas och bli mer tillgänglig, så att vården kommer närmare människor och tryggheten ökar."
– Centerpartiets valplattform 2018