Skatt och välfärd

Vad partierna tycker om ekonomiska frågor, till exempel hur mycket skattepengar vi ska lägga på vård, skola och omsorg. Få svar på vilka partier som är socialistiska och vilka partier som är marknadsliberala.

Hitta på sidan

Vilka frågor handlar det om?

Skatt och välfärd är ekonomiska frågor. Det handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Bidrag och socialförsäkring

Ekonomiskt stöd till personer som föräldraförsäkring, a-kassa, socialbidrag och pension.

Bostäder och bostadsmarknad

Hur regler för bostadsbyggande, hyror, bostadsköp med mera ska se ut.

Ekonomi och företagande

Hur landets ekonomi fungerar och villkoren för företagare.

Jobb och arbetslöshet

Hur arbetsmarknaden fungerar och vilket stöd som finns för arbetslösa.

Kultur och fritid

Hur stödet till kulturlivet och idrottsföreningar ska se ut.

Landsbygd och glesbygd

Hur stödet till kommuner och boende i landsbygd eller glesbygd ska se ut.

Skola och förskola

Undervisning på skolor och förskoleverksamhet för mindre barn.

Vård och omsorg

Sjukvård, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vad skiljer politiska partier åt?

Riksdagsval.info har delat in partierna i socialistiska och marknadsliberala partier utifrån vem som ska äga och driva samhällsviktiga funktioner i samhället. Med samhällsviktiga funktioner menas till exempel välfärdens verksamheter inom bland annat vård, skola och omsorg.

Socialistiska partier

Partier som är socialistiska vill se mer gemensamt ägande av samhällsviktiga funktioner. Dessa partier vill ha högre bidrag och högre skatt. Regeringen ska spela en aktiv roll i samhällsekonomin. Socialistiska partier tycker att vi ska betala vård, skola och annan välfärd gemensamt via skatt. Det är det offentliga (landsting och kommuner) som ska driva vård, skola och omsorg. Staten ska äga samhällsviktiga företag som Telia och Vattenfall eftersom vi ska äga viktiga resurser gemensamt enligt socialistiska partier.

Marknadsliberala partier

Partier som är marknadsliberala vill se mer privat ägande av samhällsviktiga funktioner. Dessa partier vill ha lägre skatt och lägre bidrag. Regeringen ska ha en passiv roll i samhällsekonomin. Marknadsliberala partier tycker att vi ska betala vård, skola och annan välfärd mer själva via avgifter. Det är det privata (företag och föreningar) som ska driva vård, skola och omsorg. Statliga företag som Telia och Vattenfall ska säljas ut då sådana uppgifter ska skötas av det privata näringslivet enligt marknadsliberala partier.

Vad tycker de svenska partierna?

Över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10, där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Diagram som visar vilka partier som är socialistiska och vilka som är marknadsliberala


Vänsterpartiet

Experter bedömer att Vänsterpartiet är väldigt mycket socialistiska (1,2).

”Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet om skatt och välfärd


Socialdemokraterna

Experter bedömer att Socialdemokraterna är lite socialistiska (3,5).

”Skattesystemets viktigaste uppgift är att finansiera vår välfärd och nödvändiga framtidsinvesteringar. En grundprincip ska vara att de skattemedel som tillförs välfärden också används i välfärden. Skatterna ska vara progressiva och tas ut efter bärkraft och välfärdstjänsterna fördelas efter behov.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Socialdemokraterna om skatt och välfärd


Miljöpartiet

Experter bedömer att Miljöpartiet är lite socialistiska (3,6).

”Ett jämlikt samhälle är tryggare för alla invånare. Därför vill vi motverka ekonomisk ojämlikhet. /…/ Det är rimligt att den som har det gott ställt ekonomiskt bidrar mer till det gemensamma trygghetssystemet än den som har ett mindre ekonomiskt utrymme.”
– Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiet om skatt och välfärd


Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Sverigedemokraterna är lite marknadsliberala (5,9).

”Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög grundläggande välfärdsnivå. Skatteuttaget får dock inte heller utformas på ett sådant sätt att det allvarligt begränsar den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning, undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten eller påtagligt hämmar näringslivets konkurrenskraft.”
– Sverigedemokraternas principprogram

Sverigedemokraterna om skatt och välfärd


Liberalerna

Experter bedömer att Liberalerna är mestadels marknadsliberala (7,1).

”Den ökade rörligheten över gränserna förändrar förutsättningarna för svensk ekonomi. För att vårt land ska vara attraktivt för kapital, företag och högutbildad arbetskraft behöver skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga.”
– Liberalernas partiprogram

Liberalerna om skatt och välfärd


Kristdemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraterna är mycket marknadsliberala (7,6).

”Syftet med skatter är att finansiera offentliga utgifter, styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning samt mildra inkomstspridningen. Samtidigt riskerar skatter att försämra ekonomins funktionssätt och leda till ett osunt ekonomiskt beteende. Strävan måste därför vara att skattesystemet är transparent och etiskt legitimt. Det bör också utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande.”
– Kristdemokraternas principprogram

Kristdemokraterna om skatt och välfärd


Centerpartiet

Experter bedömer att Centerpartiet är mycket marknadsliberala (7,9).

”Beskattning är vårt sätt att finansiera gemensamma offentliga angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, därför bör skattemedel användas sparsamt så att de bidrar till att stärka människors livsmöjligheter och egenmakt.”
– Centerpartiets idéprogram

Centerpartiet om skatt och välfärd


Moderaterna

Experter bedömer att Moderaterna är mycket marknadsliberala (8,4).

”För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.”
– Moderaternas idéprogram

Moderaterna om skatt och välfärd