Sverigedemokraterna om säkerhet och rättigheter

Vad Sverigedemokraterna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bedöms som väldigt mycket konservativa (8,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

"Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser."
– Sverigedemokraternas principprogram


Abort och sexualpolitik

"Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen."
– Sverigedemokraternas webbplats juli 2018


Brott och straff

"Införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott, gränsöverskridande brottslighet, särskilt smuggling av vapen och införa riktiga livstidsstraff för de särskilt farliga brottslingarna. /…/ Införa obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet att återkalla medborgarskapet vid terrorbrott. /…/ Göra polisen starkare genom att kraftigt utöka antalet poliser och återuppliva beredskapspolisen."
– Sverigedemokraternas valplattform


Försvar och Nato

"Successivt öka försvarsanslaget till 2,5 % av BNP och öka antalet värnpliktiga och förband. /…/ Säkra frivilligorganisationernas verksamhet genom ett eget grundanslag och komplettera hemvärnet och lokalförsvaret med civilpliktig räddnings- och röjningspersonal. /…/ Utöka militärens möjligheter att bistå polisen med exempelvis ordningskapande insatser vid särskilt svåra ordningsproblem och skydd och bevakning av viss polisiär utrustning, fordon och anläggningar."
– Sverigedemokraternas valplattform


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Vi betraktar könstillhörighet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion. Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt."
– Sverigedemokraternas prinicipprogram


Islam och religioner

"Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. /…/ Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. /…/ Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen."
– Sverigedemokraternas prinicipprogram


Jämställdhet och feminism

"Ta krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis. /…/ I stället för genusteorier och kvotering genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer. /…/ Förbättra kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg och förenkla möjligheten att föra över pensionsrätter."
– Sverigedemokraternas valplattform


Monarki och statsskick

"I sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val. Sverigedemokraterna är anhängare av den konstitutionella monarkin och anser därmed att Sveriges monark skall vara statschef."
– Sverigedemokraternas principprogram