Socialdemokraterna om säkerhet och rättigheter

Vad Socialdemokraterna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna bedöms som lite progressiva (4,4) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål."
– Socialdemokraternas partiprogram


Abort och sexualpolitik

"Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett område där Sverige är mycket engagerat."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Brott och straff

"Största polissatsningen på 20 år. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Polisen får 7,3 miljarder kronor extra under perioden 2018 – 2020, varav 2,2 miljarder redan i år./…/ Stoppa gängkriminalitet. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Då krävs många olika insatser, tex avskaffad straffrabatt för 18 – 21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper. /…/ Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill skärpa straffet för våldtäkt och ge barn som bevittnar våld status som brottsoffer. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Socialdemokraterna vill stärka robustheten i totalförsvaret, öka den operativa förmågan i militärförbanden, trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten, förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot, stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen och fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer. /…/ Vi säger nej till Natomedlemskap."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Socialdemokraterna vill stimulera en ökad forskning kring HBTQ-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBTQ+-frågor. Se utbildningsinsatser för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner. Öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas. Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet. Ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Islam och religioner

"Socialdemokraterna vill stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället, värna religionsfriheten – att alla människor ska kunna utöva sin tro och att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde."
– Socialdemokraternas webbplats juli 2018


Jämställdhet och feminism

"Socialdemokraterna vill att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Stoppa allmän visstid och hyvling. Stärka skyddet för trakasserier i arbetslivet. Jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid."
– Socialdemokraternas webbplats juni 2018


Monarki och statsskick

"Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas."
– Socialdemokraternas partiprogram