Moderaterna om säkerhet och rättigheter

Vad Moderaterna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Moderaterna

Moderaterna bedöms som lite konservativa (5,9) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Människan är… bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning."
– Moderaternas idéprogram


Abort och sexualpolitik

Moderaterna skriver ingenting om abort på sin webbplats eller i sina officiella partidokument. När abortlagen beslutades 1975 röstade Moderaterna emot som enda parti. Idag är Moderaterna för nuvarande lagstiftning.


Brott och straff

"Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Polisernas löner ska höjas. Betald och reformerad polisutbildning. Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella. Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt. Mer kameraövervakning. Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande. Fler brott ska leda till utvisning."
– Moderaternas webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Sverige bör fullt ut gå med i Nato. Försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att uppnå målet inom tio år. I närtid vill Moderaterna skjuta till 18 miljarder kronor mer är regeringen fram till 2021. Resurserna ska användas till att färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas. Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen. Samla kunskapen och förmågan för att skydda Sverige mot digitala hot i ett särskilt operativt center."
– Moderaternas webbplats juni 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. Därför vill vi se utvecklade hbtq-strategier och hbt-certifiering av skolor i kommuner och landsting. /…/ Lagstiftningen behöver förtydligas för att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer. Sverige bör också införa möjlighet till surrogatmoderskap under reglerade former. /…/ Moderaterna vill se en helt könsneutral familjelagstiftning. Sverige ska därför driva hbt-frågor starkt inom bland annat EU, FN och Europarådet. Hbtq-personers rättigheter ska också prioriteras inom biståndet. /…/ Kunskapen om hatbrotten är inte tillräcklig, vare sig inom rättsväsendet eller bland allmänheten. Vi vill därför att Skolverket tillsammans med Skolinspektionen, Brå och Folkhälsomyndigheten utarbetar en webbaserad pilotmodell, i syfte att kunna erbjuda ett digitalt kompetenslyft för att förebygga mobbning, våld och kränkningar i skolan. /…/ Vi står bakom beslutet att könsuttryck och könsidentitet tydligt bör omfattas av hatbrottslagstiftningen."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Islam och religioner

"Staten ska ta ökat ansvar för skyddsåtgärder för trossamfund runt om i Sverige. /…/ Föreningar och organisationer som sprider hat och propaganda ska inte få bidrag från stat eller kommun."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Jämställdhet och feminism

"Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta. I varje polisregion ska det finnas särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott. Krafttag mot hedersförtrycket."
– Moderaternas webbplats juni 2018


Monarki och statsskick

"Sveriges statsskick med representativ demokrati och konstitutionell monarki tjänar landet väl."
– Moderaternas idéprogram