Liberalerna om säkerhet och rättigheter

Vad Liberalerna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Liberalerna

Liberalerna bedöms som mestadels progressiva (3,2) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Alla ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Den som drabbas av diskriminering ska kunna få hjälp att få upprättelse och det ska kosta att diskriminera."
– Liberalernas partiprogram


Abort och sexualpolitik

"Vi vill behålla dagens abortlagstiftning.Vi vill minska oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning. Alla ska erbjudas kuratorsamtal både före och efter abort."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Brott och straff

"Fler poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste sju åren. Minst 2 000 fler kommunala trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott. Ge polis och tull bättre redskap mot grov organiserad brottslighet. Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa internationell brottslighet. Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning. Förbättra det brottsförebyggande arbetet."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP. Sverige ska söka medlemskap i Nato. Öka antalet bataljoner och flygflottiljer. Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna. Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021. Stärk stödet till veteranerna. Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisation."
– Liberalernas webbplats juni 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer. Skolan ska vara en frizon från homo-, bi- och transfobi. Öka hbt-kompetensen även i vård, äldreomsorg och andra verksamheter. Erkänn den samkönade familjen i EU:s lagar. Stärk EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer. Öka Sveriges stöd till hbt-rörelsen i länder där rättigheter kränks. Förföljda hbt-personer ska ha möjlighet till asyl i Sverige. Ja till värdmoderskap där betalning inte är inblandad. Skydda transpersoner i lagarna mot hatbrott. Gör det lättare för unga transpersoner att ändra sitt juridiska kön och få könskorrigering. Utred möjligheten till ett tredje kön i folkbokföringen."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Islam och religioner

"Reglerna för religiösa förskolor och friskolor ska skärpas. Ett stopp för nya religiösa friskolor införs och befintliga religiösa skolor ska inte kunna utökas. Religiösa inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen. Könsuppdelade lektioner kan aldrig motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl."
– Liberalernas webbplats augusti 2018


Jämställdhet och feminism

"Skärpta straff för hedersbrott och totalförbud mot barnäktenskap. Utveckla föräldraförsäkringen så att det blir lättare att både vara förälder och jobba. Behåll tre öronmärkta månader för varje förälder. Upp med lönerna i kvinnodominerade yrken. Öka skyddet för kvinnor som utsätts för våld av sin partner. Mer jämställda pensioner genom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa. Stora arbetsplatser ska göra lönekartläggningar årligen för att motverka ojämställda löner."
– Liberalernas webbplats juni 2018


Monarki och statsskick

"Vi vill behålla monarkin som den är idag. Kungen ska bara ha representativa uppgifter och inte någon politisk makt."
– Liberalernas webbplats augusti 2018