Kristdemokraterna om säkerhet och rättigheter

Vad Kristdemokraterna tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bedöms som mestadels konservativa (7,1) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Det handlar om etikens respektive karaktärens grundläggande betydelse för samhällsgemenskapen. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra."
– Kristdemokraternas principprogram


Abort och sexualpolitik

"Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Kvinnan ska ha rätt att, i enlighet med lagstiftningen, fatta sitt eget beslut om abort under graviditetens första del. Den som söker abort ska erbjudas stödsamtal, få information om aborten, vilka alternativ som finns och om det stöd som erbjuds. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Brott och straff

"Vi föreslår 10 000 fler poliser och att arbetsvillkor och lön förbättras, i synnerhet för poliser i yttre tjänst. /…/ För att minska risken för att människor ska hamna i kriminalitet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst. /…/ Den våldsbejakande islamismens ökade aktivitet i Europa innebär att Sverige måste förstärka sin beredskap att förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. /…/ Vi vill stärka arbetet mot hederskulturer och hedersvåld, bland annat genom att införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering. /…/ Strängare straff för vålds- och sexualbrott."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


Försvar och Nato

"Kristdemokraterna vill att Sverige satsar 2 procent av BNP på försvarsbudgeten. Pengarna ska bland annat användas till att fördubbla armén. Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbt-personers människovärde strider mot vår ideologi. Kristdemokraterna föreslår bland annat att transpersoner som enligt tidigare lagstiftning tvingades till sterilisering vid könskorrigering ska få ersättning av staten då det medfört stort lidande."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Islam och religioner

"Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Den innebär bland annat att statliga kontroller gentemot kyrkor eller andra religiösa samfund och organisationer inte får förekomma. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion, och det innebär även att man har rätten att anordna offentliga gudstjänster. Religionsfriheten angår även den som inte har en tro eller som är ointresserade av frågeställningen eftersom den utgör en del av den pluralism som är en del av det moderna demokratiska samhället."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Jämställdhet och feminism

"Kristdemokraterna vill ge familjer fler valmöjligheter att välja hur de vill leva sitt liv och vilken barnomsorgsform som passar dem och deras barn bäst. /…/ Sveriges kamp mot hedersförtrycket behöver hämta inspiration från brittiska och norska arbetssätt. /…/ Kristdemokraterna vill kriminalisera spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter, skärpa reglerna om olaga hot, förtydliga förtalsbrottet och utvidga rätten till brottsskadeersättning. /…/ Istället för politik som ska begränsa och beskära möjligheter till företagande i sektorer där kvinnor är överrepresenterade, vill Kristdemokraterna främja möjligheten till innovation och affärsutveckling."
– Kristdemokraternas webbplats juni 2018


Monarki och statsskick

"Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018