Centerpartiet om säkerhet och rättigheter

Vad Centerpartiet tycker om säkerhet och rättigheter. Frågor som brott och straff, försvar och jämställdhet.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Centerpartiet

Centerpartiet bedöms som mycket progressiva (2,2) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ.(källa).

"Frihet i Centerpartiets mening är inte förunnat de få och de priviligierade. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet. Centerpartiet försvarar både så kallat negativa friheter: frihet från tvång, våld och förmynderi, och så kallat positiva friheter: frihet från fattigdom, sjukdom och okunskap."
– Centerpartiets idéprogram


Abort och sexualpolitik

"Centerpartiet vill: Rätt till fria och säkra aborter till och med 18:e graviditetsveckan. Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Brott och straff

"För varje brott som begås tilltar människors otrygghet. Samtidigt visar undersökningar att förtroendet för polisen minskar. Denna kombination riskerar att påverka tilliten till rättssamhället. För att mota en sådan utveckling krävs kraftfulla satsningar på ökad lokal polisiär närvaro, ökade resurser för att utreda och lagföra begångna brott, och andra trygghetsskapande åtgärder. Rättsstaten måste finnas närvarande och nära i hela landet."
– Centerpartiets valplattform


Försvar och Nato

"Ökad gemensam säkerhet behöver byggas genom ett svenskt medlemskap i NATO."
– Centerpartiets valplattform


HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

"Centerpartiet vill värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj. Öka kunskaperna i vården om HBTQ-personer. Se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder."
– Centerpartiets webbplats juli 2018


Islam och religioner

"Centerpartiet står bestämt för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuella tillhörighet, har samma värde och rättigheter. Att ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion i Sverige. Att kvinnor och män ska känna samma trygghet i sina hem och i det offentliga rummet."
– Centerpartiets valplattform


Jämställdhet och feminism

"En mer jämställd arbetsmarknad är en central fråga. Jämställdheten inom företagandet måste bli bättre. Företagande är ett viktigt sätt att stärka kvinnors ekonomiska makt. Vi behöver öka såväl andelen, som antalet, kvinnor som driver företag, bland annat genom att värna och utveckla företagande inom kvinnodominerade branscher, inte minst tjänsteföretagen, såsom vård- och omsorgssektorn samt RUT-sektorn."
– Centerpartiets valplattform


Monarki och statsskick

"Centerpartiet vill bevara monarkin i dess nuvarande form som ett kungahus som endast har en representativ funktion."
– Centerpartiets webbplats juli 2018