Säkerhet och rättigheter

Vad partierna tycker om sociala frågor, till exempel brott och straff, försvar och jämställdhet. Få svar på vilka partier som är progressiva och vilka partier som är konservativa.

Hitta på sidan

Vilka frågor handlar det om?

Säkerhet och rättigheter är sociala frågor. Det handlar om landets yttre säkerhet (vårt försvar) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser). Det handlar också om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha.

Abort och sexualpolitik

Hur samhället ska se på sexuella relationer mellan män och kvinnor.

Brott och straff

Hur polis, domstolar och fängelser ska hantera personer som begår brott.

Försvar och Nato

Hur vi försvarar Sverige i händelse av krig eller kris.

HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)

Hur samhället ska se på HBTQ-personers rättigheter.

Islam och religioner

Hur samhället ska se på relationen mellan stat och religion samt religionsfrihet.

Jämställdhet och feminism

Hur samhället ska se på jämställdhet mellan män och kvinnor.

Monarki och statsskick

Hur Sveriges statsskick ska se ut, exempelvis om vi ska ha kung eller president.

Vad skiljer politiska partier åt?

Riksdagsval.info har delat in partierna i progressiva och konservativa partier utifrån vad de tycker i sociala frågor.

Progressiva partier

Partier som är progressiva är förändringsinriktade och öppna för sociala förändringar, till exempel att homosexuella ska få gifta sig. Dessa partier tycker att samhällets uppgift främst är att skydda människors rättigheter att leva sitt liv på valfritt sätt. Samhället ska stärka kvinnor och minoriteters ställning. När det gäller säkerhet så är dessa partier för mjukare tag. Det viktigaste är att de som begår brott får vård. Progressiva partier vill inte lägga så mycket pengar på försvaret.

Konservativa partier

Partier som är konservativa vill bevara en gemensam livstil som stärker sammanhållningen i samhället, till exempel ska familjer bestå av mamma, pappa och barn. Dessa partier tycker att samhällets uppgift främst är att bevara traditioner och en gemensam kultur. När det gäller säkerhet så är dessa partier för hårdare tag. Det viktigaste är att de som begår brott får långa fängelsestraff. Konservativa partier vill lägga mycket pengar på försvaret.

Vad tycker de svenska partierna?

Över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10, där 0 är extremt progressiva och 10 är extremt konservativa (källa).

Diagram som visar vilka partier som är progressiva och vilka som är konservativa


Miljöpartiet

Experter bedömer att Miljöpartiet är mycket progressiva (1,6).

”Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara.”
– Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiet om säkerhet och rättigheter


Vänsterpartiet

Experter bedömer att Vänsterpartiet är mycket progressiva (1,9).

”Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet om säkerhet och rättigheter


Centerpartiet

Experter bedömer att Centerpartiet är mycket progressiva (2,2).

”Frihet i Centerpartiets mening är inte förunnat de få och de priviligierade. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet. Centerpartiet försvarar både så kallat negativa friheter: frihet från tvång, våld och förmynderi, och så kallat positiva friheter: frihet från fattigdom, sjukdom och okunskap.”
– Centerpartiets idéprogram

Centerpartiet om säkerhet och rättigheter


Liberalerna

Experter bedömer att Liberalerna är mestadels progressiva (3,2).

”Alla ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Den som drabbas av diskriminering ska kunna få hjälp att få upprättelse och det ska kosta att diskriminera.”
– Liberalernas partiprogram

Liberalerna om säkerhet och rättigheter


Socialdemokraterna

Experter bedömer att Socialdemokraterna är lite progressiva (4,4).

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Socialdemokraterna om säkerhet och rättigheter


Moderaterna

Experter bedömer att Moderaterna är lite konservativa (5,9).

”Människan är… bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning.”
– Moderaternas idéprogram

Moderaterna om säkerhet och rättigheter


Kristdemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraterna är mestadels konservativa (7,1).

”Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Det handlar om etikens respektive karaktärens grundläggande betydelse för samhällsgemenskapen. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra.”
– Kristdemokraternas principprogram

Kristdemokraterna om säkerhet och rättigheter


Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Sverigedemokraterna är väldigt mycket konservativa (8,9).

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.”
– Sverigedemokraternas principprogram

Sverigedemokraterna om säkerhet och rättigheter