Vänsterpartiet om miljö och klimat

Vad Vänsterpartiet tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet bedöms som väldigt mycket ekologiska (0,5) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser."
– Vänsterpartiets partiprogram


Djur och jakt

"Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi anser att Sverige snarast bör införa en ny djurskyddslag så att fler djur får möjlighet till naturligt beteende och utevistelse."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018


Kärnkraft och energi

"Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. /…/ [Vänsterpartiet vill se]… en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige."
– Vänsterpartiets webbplats augusti 2018


Trafik och resor

"Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för att införa en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik, cykling och sjöfart. /…/ Järnvägen måste snabbt byggas ut samt drift och underhåll återtas i statlig regi."
– Vänsterpartiets valplattform 2018