Sverigedemokraterna om miljö och klimat

Vad Sverigedemokraterna tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bedöms som mycket konventionella (7,5) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare. Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ."
– Sverigedemokraternas principprogram


Djur och jakt

"[Sverigedemokraterna vill] stödja lantbruket genom en djurvälfärdsersättning för svenska mjölkbönder och förbjuda import av produkter som framställs genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande. Att alla beslut som rör jakt och viltvård ska fattas regionalt och minimera EU:s inflytande över svensk jakt och viltvård."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Kärnkraft och energi

"[Sverigedemokraterna vill] satsa på energieffektivisering och energiforskning och flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning. Satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018


Trafik och resor

"[Sverigedemokraterna vill] höja reseavdraget, sänka skatten på drivmedel generellt, kraftigt sänka dieselskatten för jordoch skogsbruk samt stoppa den föreslagna vägslitageskatten och höjningen av fordonskatten. /…/ Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi."
– Sverigedemokraternas valplattform 2018