Kristdemokraterna om miljö och klimat

Vad Kristdemokraterna tycker om miljö och klimat. Frågor som klimatförändringar, kärnkraft och trafik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bedöms som mestadels ekologiska (3,0) i en undersökning där Naturskyddsföreningen frågat partierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

"En livsstil som innebär ett slöseri med resurser är inte långsiktigt hållbar. Därför måste vi bli mycket mer effektiva i vårt resursutnyttjande. För att produktiviteten ska öka och mindre resurser användas behöver det också finnas drivkrafter till detta i alla delar av ekonomin. Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången."
– Kristdemokraternas principprogram


Djur och jakt

"Djur ska alltid behandlas med respekt och omtanke och aldrig utsättas för onödigt lidande, stress eller smärta. Ansvaret för djurens välmående ligger ytterst på djurägaren. Kristdemokraterna vill att EU ska stärka djurskyddslagstiftningen och främja investeringar för förbättrat djurskydd samt att EU ska motarbeta plågsamma men även långa djurtransporter, bland annat genom att utveckla mobila och gårdsnära slakterier. /…/ Jakt är både en viktig fritidssysselsättning och en näringsverksamhet i form av bland annat jaktturism. Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå. Beslut om licensjakt av varg, skyddsjakt av skarv i skärgårdsmiljöer och jakten på vildsvin är exempel på frågor som ska avgöras i Sverige snarare än i Bryssel."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Kärnkraft och energi

"Kristdemokraterna har tillsammans med moderaterna, centerpartiet och regeringen slutit en energi- och klimatöverenskommelse som syftar till att ge energimarknadens aktörer långsiktiga och stabila spelregler, möjliggöra klimatomställningen och trygga energiförsörjningen för hushåll och företag. Vi vill att befintliga [kärnkrafts]reaktorer ska få ersättas med nya säkrare och mer effektiva reaktorer samtidigt som vi satsar på förnybara energikällor."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Trafik och resor

"Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den. /…/ Sverige bör 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. /…/ Järnvägen är ett omtyckt och klimateffektivt transportslag som behöver utvecklas mot större kapacitet och driftsäkerhet. Kristdemokraterna verkar för att en större andel av person- och godstransporter ska gå på järnväg. Alliansregeringen har fördubblat anslagen till järnvägens drift och underhåll, men insatserna måste fortsätta att öka både vad gäller underhåll och nyinvesteringar, bland annat i form av nya banor för snabbtåg. Vi vill bygga höghastighetsjärnväg för hastigheter på 320 km/h på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018