Miljö och klimat

Vad partierna tycker om miljöfrågor, till exempel klimatförändringar, kärnkraft och trafik. Få svar på vilka partier som är ekologiska och vilka partier som är konventionella.

Hitta på sidan

Vilka frågor handlar det om?

Miljöpolitik handlar om människans påverkan på klimatet, naturen och djurlivet. Det handlar om vilka regler och skatter vi ska ha för exempelvis bilar som kör på bensin och diesel.

Djur och jakt

Hur vi ska hantera djur i hemmet, på bondgårdar eller i naturen.

Kärnkraft och energi

Hur vi ska producera el och värma upp byggnader.

Trafik och resor

Hur vi ska hantera utsläpp från bilar, lastbilar, fartyg, tåg och flygplan.

Vad skiljer politiska partier åt?

Riksdagsval.info har delat in partierna i ekologiska och konventionella partier utifrån vad de tycker i miljöfrågor.

Ekologiska partier

Partier som är ekologiska är övertygade om att människan påverkar klimatet genom utsläpp. För att inte klimatet ska bli varmare och förstöra ekosystemet vill dessa partier bland annat minska utsläpp av växthusgaser. Det handlar till exempel om att förbjuda bilar som går på bensin eller diesel och kolkraft.

Konventionella partier

Partier som är konventionella är skeptiska till tanken på att människan påverkar klimatet genom utsläpp. Dessa partier menar att miljöförbud och miljöskatter förstör för näringslivet. De ser inga problem med att ha kvar bilar som går på bensin eller diesel och kolkraft.

Vad tycker de svenska partierna?

Naturskyddsföreningen har gjort en enkät där de frågat riksdagspartierna om 18 miljöpolitiska förslag. Deras svar har vi på denna webbplats räknat om till en skala från 0 till 10, där 0 är extremt ekologiska och 10 är extremt konventionella (källa).

Diagram som visar vilka partier som är ekologiska och vilka som är konventionella


Miljöpartiet

Experter bedömer att Miljöpartiet är väldigt mycket ekologiska (0,5).

”Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den gröna ideologin handlar inte bara om människors förhållande till varandra, utan ser också vårt beroende av allt det som vi har omkring oss.”
– Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiet om miljö och klimat


Vänsterpartiet

Experter bedömer att Vänsterpartiet är väldigt mycket ekologiska (0,5).

”Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet om miljö och klimat


Liberalerna

Experter bedömer att Liberalerna är väldigt mycket ekologiska (1,3).

”Sverige ska vara en förebild och en pådrivande kraft i det globala arbetet för ett hållbart samhälle. Ett land som visar ledarskap och förenar välstånd med ansvar för miljö och klimat. Fler gemensamma beslut på EU-nivå och global nivå är nödvändiga, både för miljöns skull och för att skapa rättvis konkurrens.”
– Liberalernas partiprogram

Liberalerna om miljö och klimat


Socialdemokraterna

Experter bedömer att Socialdemokraterna är mestadels ekologiska (2,8).

”Den nödvändiga omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela världssamfundet, men de rika länder som idag står för den stora delen av utsläppen måste gå före. Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Socialdemokraterna om miljö och klimat


Kristdemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraterna är mestadels ekologiska (3,0).

”En livsstil som innebär ett slöseri med resurser är inte långsiktigt hållbar. Därför måste vi bli mycket mer effektiva i vårt resursutnyttjande. För att produktiviteten ska öka och mindre resurser användas behöver det också finnas drivkrafter till detta i alla delar av ekonomin. Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången.”
– Kristdemokraternas principprogram

Kristdemokraterna om miljö och klimat


Centerpartiet

Experter bedömer att Centerpartiet är lite ekologiska (4,3).

”Centerpartiet ska vara det ledande partiet i miljöfrågor, en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och internationellt. /…/ Vi är ett av få gröna, miljöorienterade partier i världen som aldrig förordat en planekonomisk agenda. Vi tror på att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft.”
– Centerpartiets idéprogram

Centerpartiet om miljö och klimat


Moderaterna

Experter bedömer att Moderaterna är varken ekologiska eller konventionella (4,5).

”Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder, inflation och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kommer alla människor till del och fördelar sig någorlunda jämt i befolkningen. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på planeten.”
– Moderaternas idéprogram

Moderaterna om miljö och klimat


Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Sverigedemokraterna är mycket konventionella (7,5).

”Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare. Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ.”
– Sverigedemokraternas principprogram

Sverigedemokraterna om miljö och klimat