Moderaterna om invandring och integration

Vad Moderaterna tycker om invandring och integration. Frågor som flyktingpolitik, integration och nationalism.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Moderaterna

Moderaterna bedöms som mycket emot invandring (7,6) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring och 10 är extremt emot invandring (källa).

"Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och undsätter människor som är i nöd. Lika fullt är Moderaterna angelägna om att andra länder tar sitt ansvar. När flyktingströmmarna tilltar är det rimligt att EU:s medlemsstater fördelar ansvaret mellan sig på ett sätt så att alla bidrar likvärdigt."
– Moderaternas idéprogram


Migration och flyktingpolitik

"Sverige behöver en stram, genomtänkt och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sveriges migrationspolitik ska i huvudsak inte avvika från migrationspolitiken i andra jämförbara länder (till exempel Norge, Danmark och Tyskland). /…/ En stram migrationspolitik förutsätter tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, ett skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring och krav på egenförsörjning och godkända språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. /…/ Återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan, eller på annat sätt vistas utan tillstånd i Sverige, måste kraftigt öka. Det innefattar fler genomförda utvisningar, fler inre utlänningskontroller och minskade drivkrafter att stanna i Sverige utan tillstånd. /…/ Moderaterna vill ersätta dagens asylsystem med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Integration och mångkultur

"Bidragstak – så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning. Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska. Inför inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa. Tredubbla RUT-avdraget så att fler enklare jobb att växa fram. Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning. Full tillgång till svenska bidragssystem ska ske genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige"
– Moderaternas webbplats augusti 2018


Nationalism och svenskhet

"Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad som är det gemensamma. Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen bygger på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt nya land och förvärvar kunskap om språk och kultur. I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende samma rättigheter som icke troende, homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser. /…/ I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de intoleranta. De som predikar våld ska bemötas av rättstaten och de som med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten som finns här ska straffas."
– Moderaternas idéprogram