Invandring och integration

Vad partierna tycker om flyktingpolitik och invandrares integration. Få svar på vilka partier som är emot och vilka partier som är för strikta regler för invandring.

Hitta på sidan

Vilka frågor handlar det om?

Invandring handlar om personer som vill flytta till Sverige från andra länder som flyktingar, arbetssökande eller anhöriga. Invandring kallas också för migration för att särskilja det från integration som handlar om hur invandrare ska förhålla sig till det svenska samhället.

Migration och flyktingpolitik

Hur Sverige ska ta emot flyktingar och andra som vill flytta till Sverige.

Integration och mångkultur

Hur invandrare och svenskar ska förhålla sig till varandra.

Nationalism och svenskhet

Synen på vad det innebär att vara svensk.

Vad skiljer politiska partier åt?

Riksdagsval.info har delat in partierna vilka som vill ha strikta regler (få invandrare får komma) och vilka som vill ha generösa regler (många invandrare får komma).

Partier som är för invandring

Partier som är negativa till hårdare regler för invandring vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar än exempelvis andra EU-länder. Dessa partier menar att vi har en moralisk skyldighet att ta emot flyktingar. Alla som kommer till Sverige som flyktingar ska ha rätt att få sin asylrätt prövad tycker dessa partier.

Partier som är emot invandring

Partier som är positiva till hårdare regler för invandring vill att Sverige inte ska ta emot så många flyktingar från andra länder som vill bosätta sig här permanent. Dessa partier menar att det kostar för mycket att ta emot flyktingar. Det är bättre att hjälpa flyktingar på plats i deras närområde tycker dessa partier.

Vad tycker de svenska partierna?

Över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt för invandring, alltså negativa till lagar som begränsar invandringen. 10 är extremt emot invandring, alltså positiva till lagar som begränsar invandringen. (källa)

Diagram som visar vilka partier som är för eller emot invandring


Vänsterpartiet

Experter bedömer att Vänsterpartiet är mycket för invandring (1,8).

”Sverige ska föra en human flykting- och asylpolitik där varje asylsökande garanteras rätten till en individuell prövning under värdiga omständigheter och med generösa kriterier för flyktingskap och asyl.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet om invandring och integration


Miljöpartiet

Experter bedömer att Miljöpartiet är mestadels för invandring (2,6).

”Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.”
– Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiet om invandring och integration


Centerpartiet

Experter bedömer att Centerpartiet är mestadels för invandring (3,3).

”Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna.”
– Centerpartiets idéprogram

Centerpartiet om invandring och integration


Liberalerna

Experter bedömer att Liberalerna är lite emot invandring (5,9).

”Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig rättighet. Som liberaler strävar vi efter att stegvis förverkliga det långsiktiga målet om en värld där människor kan röra sig fritt utan politiska hinder och där var och en själv kan bestämma var han eller hon ska söka skydd, bo och arbeta. Under överskådlig tid ska Sverige ha reglerad invandring.”
– Liberalernas partiprogram


Socialdemokraterna

Experter bedömer att Socialdemokraterna är mestadels emot invandring (6,7).

”Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. /…/ Vi anser att EU ska ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna. Alla som söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt solidaritetens och humanitetens principer.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Socialdemokraterna om invandring och integration


Kristdemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraterna är mycket emot invandring (7,6).

”Sverige kan bäst verka för en generös och human flyktingpolitik genom att samarbeta med andra stater. Därför bör EU:s medlemsländer ha en gemensam och generös flyktingpolitik, som tar hänsyn till människors skyddsbehov och där humanitära skäl väger tungt.”
– Kristdemokraternas principprogram

Kristdemokraterna om invandring och integration


Moderaterna

Experter bedömer att Moderaterna är mycket emot invandring (7,6).

”Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och undsätter människor som är i nöd. Lika fullt är Moderaterna angelägna om att andra länder tar sitt ansvar. När flyktingströmmarna tilltar är det rimligt att EU:s medlemsstater fördelar ansvaret mellan sig på ett sätt så att alla bidrar likvärdigt.”
– Moderaternas idéprogram

Moderaterna om invandring och integration


Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Sverigedemokraterna är extremt emot invandring (9,9).

”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.”
– Sverigedemokraternas principprogram

Sverigedemokraterna om invandring och integration