Moderaterna om EU och världen

Vad Moderaterna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Moderaterna

Moderaterna bedöms som lite för EU (6,2) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital. Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen."
– Moderaternas idéprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"EU är vår viktigaste internationella plattform. Samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll: den inre marknaden, migrationen, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, miljö- och klimatarbetet samt skyddet av Europas frihet och säkerhet."
– Moderaternas webbplats augusti 2018


EMU och Euro

"Sverige ska verka för att euron utvecklas på ett sådant sätt att alla medlemsstater kan och vill vara med i framtiden, men det är inte aktuellt med ett svenskt medlemskap i dagsläget."
– Moderaternas idérapport Europapolitik för Sverige


Utrikespolitik och bistånd

"Utrikespolitikens uppgift att värna Sveriges säkerhet, frihet och självständighet. Det uppnås genom diplomatins dagliga arbete med till exempel förhandlingar, koalitionsbyggande och konfliktlösning. Politiken ska främja och försvara Sveriges olika intressen på den internationella arenan. /…/ Våra utrikespolitiska prioriteringar ska… om möjligt stötta våra inrikespolitiska mål. Säkerhet byggs bäst tillsammans med andra. Vi gör det multilateralt genom EU och Nato, men också bilateralt."
– Moderaternas webbplats augusti 2018