Kristdemokraterna om EU och världen

Vad Kristdemokraterna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen. Frågor som EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik.

Hitta på sidan

Partiets synsätt

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bedöms som lite för EU (5,8) i en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot EU och 10 är extremt för EU (källa).

"Vi vill skapa ett medborgarnas Europa, där unionen är öppen för medborgarnas kontroll och där medborgarnas trygghet och välstånd skyddas av unionen. /…/ Svensk utrikespolitik ska främja fred, frihet, demokrati och utveckling samt mänskliga rättigheter, förståelse och försoning."
– Kristdemokraternas principprogram


EU-politik och EU-medlemskap

"Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


EMU och Euro

"Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta och ser det inte som aktuellt under överskådlig tid. Innan diskussioner om detta kan föras måste de ekonomiska problem som omgärdar medlemsländerna lösas och överstatligheten motverkas."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018


Utrikespolitik och bistånd

"Utrikespolitiken skall vara värdegrundad och därmed fast förankrad i det okränkbara och universella människovärdet. Kristdemokraterna verkar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge som medmänniskor i vår värld lider under fattigdom, ofrihet, förtryck och svält så krävs större ansträngningar. Vi stödjer en stark och bred utrikesförvaltning. Sverige behöver fler kontaktpunkter i utrikesrepresentationen, inte färre. För att främja världsfreden samt minska de globala klyftorna och miljöförstöringen krävs ökat internationellt samarbete."
– Kristdemokraternas webbplats augusti 2018