EU och världen

Vad partierna tycker om Europeiska unionen (EU) och världen, till exempel EU-medlemskapet, EMU och utrikespolitik. Få svar på vilka partier som är för och emot EU.

Hitta på sidan

Vilka frågor handlar det om?

EU-frågor handlar om Sverige förhållande till EU. Det gäller till exempel hur Sverige ser på EU:s framtid och hur Sveriges ska delta i EU:s olika samarbeten. Utrikespolitik handlar om vårt förhållande till andra länder när det gäller exempel bistånd och handel.

EU-politik och EU-medlemskap

Hur Sverige ska förhålla sig till EU, EU-medlemskapet och Swexit (att vi skulle gå ur EU).

EMU och Euro

Om vi i Sverige ska ersätta svenska kronan med Euro genom att gå med i EMU.

Utrikespolitik och bistånd

Sveriges relation till världens länder när det gäller till exempel bistånd och handel.

Vad skiljer politiska partier åt?

Riksdagsval.info har delat in partierna utifrån partiernas inställning till EU. Vissa vill att Europas länder ska samarbeta tätare medan andra inte vill att Europas länder ska samarbeta tätare.

Partier som är emot EU

Partier som tycker att Europas länder inte ska samarbeta tätare vill att färre beslut ska fattas i EU gemensamt. Fler beslut ska istället fattas av respektive lands regering eller parlament. Dessa partier tycker att Sverige bör överväga att lämna EU om inte EU förändras så att EU får mindre makt över Sverige.

Partier som är för EU

Partier som tycker att Europas länder ska samarbeta tätare vill att fler beslut ska fattas i EU gemensamt för alla EU-länder. Dessa partier tycker att EU skulle kunna utvecklas på samma sätt som USA, det vill säga att Europa skulle bli ett eget land där Sverige är en delstat. I så fall skulle EU ha egna grundlagar och en egen president. EU-parlamentet skulle också få större makt.

Vad tycker de svenska partierna?

Över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10. 0 är extremt emot tätare EU-samarbete och 10 är extremt för tätare EU-samarbete (källa).

Diagram som visar vilka partier som är för eller emot EU


Sverigedemokraterna

Experter bedömer att Sverigedemokraterna är mycket emot EU (1,5).

”Vi ser med stark skepsis på samarbeten som tar sig överstatliga former, det vill säga då det bildas en politisk union, vars konstitution står över medlemsstaternas. /…/ Den svenska utrikespolitiken skall vara självständig och primärt vara inriktad på att värna svenska intressen samt demokratiska fri- och rättigheter i världen.”
– Sverigedemokraternas principprogram

Sverigedemokraterna om EU och världen


Vänsterpartiet

Experter bedömer att Vänsterpartiet är mestadels emot EU (2,5).

”Vänsterpartiet driver kravet om ett svenskt utträde ur EU. /…/ Sverige ska föra en självständig utrikespolitik där demokrati, respekt för folkrätten och de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, kvinnors frigörelse och internationell solidaritet är vägledande. Det förutsätter att Sverige vågar utmana USA, EU och det internationella kapitalets maktanspråk.”
– Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet om EU och världen


Miljöpartiet

Experter bedömer att Miljöpartiet är lite emot EU (4,1).

”Den gröna rörelsen strävar efter att alltid lägga ett globalt perspektiv på politiken. Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld i balans där solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter kombineras med hållbar utveckling och klimaträttvisa över hela jordklotet.”
– Miljöpartiets partiprogram

Miljöpartiet om EU och världen


Centerpartiet

Experter bedömer att Centerpartiet är lite för EU (5,6).

”Dagens internationella ekonomiska beroende ökar betydelsen av fredsinsatser, samarbete och dialog. Samarbetsorganisationer som FN och EU, handelsavtal och bistånd, kan knyta länder närmare varandra så att konflikter undviks och förtryckta människors rätt kan försvaras.”
– Centerpartiets idéprogram

Centerpartiet om EU och världen


Kristdemokraterna

Experter bedömer att Kristdemokraterna är lite för EU (5,8).

”Vi vill skapa ett medborgarnas Europa, där unionen är öppen för medborgarnas kontroll och där medborgarnas trygghet och välstånd skyddas av unionen. /…/ Svensk utrikespolitik ska främja fred, frihet, demokrati och utveckling samt mänskliga rättigheter, förståelse och försoning.”
– Kristdemokraternas principprogram

Kristdemokraterna om EU och världen


Socialdemokraterna

Experter bedömer att Socialdemokraterna är lite för EU (5,8).

”För att möta vår generations största utmaningar måste vi samverka över nationsgränserna. /…/ Vi socialdemokrater vill att EU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.”
– Socialdemokraternas partiprogram

Socialdemokraterna om EU och världen


Moderaterna

Experter bedömer att Moderaterna är lite för EU (6,2).

”Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapi- tal. Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen.”
– Moderaternas idéprogram

Moderaterna om EU och världen


Liberalerna

Experter bedömer att Liberalerna är mestadels för EU (6,9).

”Som liberaler vill vi att Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet och sträva efter att vara en del av EU:s kärna. /…/ Sverige bör samarbeta nära med andra länder, både globalt och med våra närmaste grannländer i Norden och Europa.”
– Liberalernas partiprogram

Liberalerna om EU och världen