Ideologi var ett stickspår

En tanke med detta projekt har varit att ideologi är det som ska förklaras på denna sajt på ett begripligt sätt. Under några veckor har jag kört en webbenkät där jag försökte luska ut vilken ideologisk skala som är bäst. 60 personer har deltagit i enkäten och det mest uppenbara med enkätresultatet är att ideologiska skalor inte alls är speciellt bra för att tydliggöra vad partierna står för.

Höger–vänster är förlegat

Den traditionella skalan höger-vänster är inte längre viktig. Hälften svarar att den traditionella skalan är ganska eller mycket oviktig när de väljer parti i ett riksdagsval. Här är några intressanta motiveringar:

Tröttsam uppdelning. Borde nyanseras, inte minst inom partierna.

Partiet ska stå för sunda värderingar. Är det vänster eller höger? Idag finns inte den skarpa uppdelningen eftersom många vänder kappan efter vinden.

Höger/vänster-skalan är föråldrad, det är bara en onödig kategorisering. Är man som jag nånstans lite vilsen i mitten då säger höger/vänster ingenting.

Denna indelning fungerar ju inte så bra med dagens politiska karta.

Ideologiska skalor är svåra att förklara och förstå

Som en del i webbenkäten testade jag andra ideologiska dimensioner än höger-vänster som i Sverige mycket bygger på motsättningen mellan stor offentlig sektor å den ena sidan och sänkt skatt å den andra sidan. Som alternativ testade jag den politiska kompassens uppdelningen mellan frihet (liberal) och makt (auktoritär). Dessutom testade jag de variabler som ingår i den nya skalan som kallas GAL-TAN. GAL-TAN står för Grön Alternativ Libertär å ena sidan och Traditionalistisk Auktoritär Nationalistisk å den andra sidan. Dessutom frågade jag om centralisering kontra decentralisering.

De som gjorde undersökningen tyckte alla att frågorna i sig var viktiga, men förstod inte motsatsförhållandena eller gjorde olika tolkningar av de olika begreppen. Här är några svar som visar på svårigheten med ideologiska skalor:

Men det viktiga i det är inte om skatten är hög eller låg, det viktiga är hur skatten används. Om myndigheter producerar varor – vilka gör det??, vilka menar att myndigheter ska producera varor?? – ska det vara som biresultat, typ från fängelseverksamheter och Samhall och säljas till marknadsmässigt pris.

Jag tror man behöver definiera frihet bättre. Ett spännande ex är ju förbudet mot rökning i off miljö. Det var uppenbart att det behövdes, en stor majoritet ser det som något positivt. men näringsidkarna gjorde inget själva

Att använda ordet folket är redan där ett sätt att ha ett maktperspektiv. Använd invånare istället!

Kultur? Menar ni värderingar?

Vissa menar? Menar ni vissa partier? Tydliggör

Jättesvårt att förstå varför det ena är bättre än det andra. Känns mest som en magkänsla att lokalt är bra, samtidigt som det kan leda till stollerier (som i delstater i usa med förtryckande förordningar)

Jag hade säkerligen kunnat göra enskilda texter mer begripliga, men jag tror att det är själva konceptet med ideologiska skalor som är grundproblemet när det gäller begripligheten. Olika personer gör olika definitioner av begreppen. Skalorna och etiketterna kräver mycket förkunskap och är nog mer relevanta för experter som forskare, journalister och tyckare.

Värderingar är viktigast

En stor majoritet som svarat på enkäten anser att ideologi är mycket viktigt när de väljer ett parti i ett riksdagsval. Till en början hade jag svårt att få ihop det med deras svar på frågorna som gällde de ideologiska dimensionerna. Det var först när jag började segmentera på partitillhörighet som jag förstod vad som avsågs. Det handlar inte om ideologi i akademisk mening utan om tydliga ställningstaganden i sakfrågor som är viktiga för en viss väljare. För MP-väljare var det miljö och klimat. För M-väljare var det ekonomi och skatt. För V-väljare var det kultur och identitet. Och så vidare. Det som efterfrågas från partierna är alltså tydliga värderingar i vissa frågor, inte kompletta ideologier eller placeringar i en ideologisk skala.

Ny informationsstruktur

Utifrån resultatet i undersökningen har jag landat i en ny informationsstruktur (menyindelning) som helt bygger på sakfrågor. Menyn har som funktion att vägleda väljaren till den sakfråga hen tycker är viktigast. Väl på sidan om en viss sakfråga ska sedan de olika partiernas ställningstaganden presenteras på något pedagogiskt sätt, vilket jag får återkomma till.

Jag har valt att strukturera sakfrågorna i två nivåer. Den första nivån handlar om en grov sortering där likartade frågor grupperas. Den andra nivån handlar om att presentera enskilda sakfrågor. Till att börja med tänkte jag utgå ifrån de sakfrågor som olika opinionsundersökningar visat är de viktigaste för väljarna, bland annat sjukvård, skola och flyktingpolitik. Det senaste förslaget finns inlagt i menyn på sajten. En konsekvens av den nya strukturen är att sidor för att presentera enskilda partier helt har försvunnit. Tanken är istället att deras ställningstaganden finns utspridda över hela sajten och alltid presenteras i ett sammanhang med de andra partierna.

Nu återstår bara att fila på hur en sida för en sakfråga ska presenteras. Fortsättning följer…

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *